หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์11 วงษ์ละมาย11

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

บรรยายพิเศษ และออกบูธ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0070945
จำนวนครั้งที่เข้าชม

แบบ เกษมบำนาญ2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07:39:43 น.

แบบ เกษมบำนาญ2

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

 แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ
(ภาษี 200,000หลัง)

• เกษมบำนาญ 2  
• ทรัพย์บำนาญ
• ทรัพย์บำนาญ (1).

 ทรัพย์บำนาญ G 55 60 65 

   อัตราดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ 
   โปรแกรมการคำนวณภาษีแบบง่ายๆ 

หลักเกณฑ์การเลือกซื้อแบบบำนาญเพื่อลหย่อนภาษ๊

 ประกันชีวิต เกษมบำนาญ 2 ทำประกันบำนาญ

** “ เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตาม หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น” **

แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ 
วางแผนการเกษียณอย่างมั่นคง...เพื่อให้ทุกวันของคุณเป็นวันแห่งความสุข

 

     จากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
    >> สวัสดิการภาครัฐหรือทีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการและทั่วถึง 
    >> ครอบครัวขนาดเล็กลง ผู้สูงอายุต้องหันไปพึ่งตัวเองมากขึ้น 
    >> ค่าครองชีพ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้น
    หากว่าวันนี้คุณคิดว่า... ชีวิตวัยเกษียณอาจต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ “เกษมบำนาญ 2” เป็นอีกหนึ่งแผนการทางการเงินที่จะช่วยให้คุณมีรายได้ที่ แน่นอน เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตในวัยเกษียณให้เป็นไปอย่างราบรื่น แค่เพียงเริ่มต้นวางแผนการออมตั้งแต่วันนี้ เพื่อการเกษียณอายุอย่างมั่นใจ และมีความสุขตลอดช่วงชีวิต

เงินบำนาญแน่นอนทุกปี เสมือนยังคงมีรายได้ต่อเนื่อง
รับรองการจ่ายบำนาญ 15 ปี กรณีเสียชีวิต สร้างความมั่นคงให้คนที่คุณรัก
เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิต ได้อีก 200,000 บาทต่อปี

( 1 ) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 (ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 (ลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทต่อปี) โดยวงเงินเพิ่ม 200,000 บาท ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ + กองทุน กบข.+ กองทุนสงเคราะห์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน+RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

"แผนภาพแสดงผลประโยชน์แผนประกันชีวิต เกษมบำนาญ 2"

ผลประโยชน์ แบบเกษมบำนาญ 2
ผลประโยชน์เงินบำนาญ 
- รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปี
กรมธรรม์ที่อายุ 60 ปี ไปจนถึงอายุ 90 ปี 
- รับรองการจ่ายเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิตโดยที่ยังรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี โดยจ่ายเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ครบ 15 ปี 
    ความคุ้มครองชีวิต 
- ก่อนรับเงินบำนาญ : คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดตามจำนวนที่มากกว่า

 

เงื่อนไขการรับประกัน  

อายุรับประกัน 

20-55 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง 
ถึงอายุ 90 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 
ถึงอายุ 60 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 
50,000 บาท 

การชำระเบี้ยประกันภัย 
รายปี, ราย 6 เดือน 
ราย 3 เดือน, รายเดือน

 ข้อเสนอ : 

 เกษมบำนาญ 2 ชาย อายุ 35ปี  
 เกษมบำนาญ 2 ชาย อายุ 40ปี 
 เกษมบำนาญ 2 ชาย อายุ 45ปี 
 เกษมบำนาญ 2 หญิง อายุ 35ปี 
 เกษมบำนาญ 2 หญิง อายุ 40ปี 
 เกษมบำนาญ 2 หญิง อายุ 45ปี 

 

   กบข.มิได้เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการจำหน่ายและบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
  เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น  
  การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา,ที่ทำการไปรษณีย์,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย  
  เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)  
  เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นอีก
ไม่เกิน 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 )
 
  ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

 

 


 แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ
(ภาษี 200,000หลัง)

 เกษมบำนาญ 2  
 ทรัพย์บำนาญ
 ทรัพย์บำนาญ (1).

 ทรัพย์บำนาญ G 55 60 65 

 **เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์แบบประกันทั้ง 4 แบบเพื่อเปรียบเทียบโดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้ท่านั้น** 

 

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

  

           ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 http//:www.chatthailife.com

คลิปภาพยนตร์โฆษณา

profileดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ คำนาณภาษี1คำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตไทยประกันชีวิต Iserviceบริการที่เหนือความคาดหมาย